นโยบายการรับประกัน

LONCIN X THAILAND Warranty

การรับประกันคุณภาพจาก LONCIN X

รับประกันคุณภาพเครื่องยนต์

12 เดือน

รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนรอบคัน

3 เดือน

เงื่อนไขในการรับประกัน

● การรับประกัน เครื่องยนต์ มีกำหนดระยะเวลานาน 1 ปี และระบบอื่นๆ รอบคัน นาน 3 เดือนนับแต่วันที่ซื้อสินค้า

● บริษัทฯ รับประกันคุณภาพซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกันหรือการชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต

● บริการ ตรวจ ซ่อม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่* ส่วนค่าพาหนะคิดตามเงื่อนไข** (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)

● การเสื่อมสภาพตามปกติของชิ้นส่วนอะไหล่ จากการใช้ อันประกอบไปด้วย ผ้าเบรก ยาง สึกหรอ

● ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำให้สินค้าเสียหาย หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ

● ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง และหรือ ใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่บริษัทฯ ไม่รับรองเช่น การใช้น้ำมันผิดเกรด เป็นต้น

● การดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ ต่อเติม ฯลฯ จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดทันที

● ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และหรือฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัท และหรือใช้เกินข้อจำกัดของสินค้า

● ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่ศึกษาคู่มือการใช้ หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง

● ในกรณีที่มอเตอร์เสีย ผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง และ/หรือไม่แจ้งซ่อม ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน